Hợp đồng ba bên
Những giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên mới nhất 2021

Những giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên mới nhất 2021

Hợp đồng ba bên là gì? Có phải là hợp đồng cả ba bên đều phải có mặt và ký tên hay không? Nếu bạn chưa biết gì về hợp đồng ba bên và độ quan trọng của hợp đồng này thì theo dõi ngay bài viết Những giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên mới nhất 2021 ngay nhé.

Hợp đồng ba bên là gì?

Hợp đồng ba bên
Hợp đồng ba bên là gì

Hợp đồng ba bên thực ra vẫn là một trong những dạng khác của hợp đồng. Hợp đồng ba bên được hiểu là sự thỏa thuận giữa ba bên tham gia về việc xác lập quan hệ trong hợp đồng, điều chỉnh hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Hợp đồng ba bên được xác lập và hành động ngay một khi ba bên có sự liên quan đạt được sự thỏa thuận. Ngay một khi hợp đồng được ba bên xác lập công việcnội dung mà ba bên đã giao kết với nhau đúng pháp luật thì hợp đồng sẽ có hiệu lực bắt buộc thực hiện với các bên đã giao kết.

Xem thêm VỊ TRÍ BẤT ĐỘNG SẢN VẪN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Những nguyên tắc ký hợp đồng 3 bên cần nhớ

Với cả 3 bên tham gia ký kết hợp đồng, làm đúng theo theo các nguyên tắc chung rất quan trọng. Nguyên tắc giúp bảo đảm sự bài bảntránh phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng. Chúng ta có thể tham khảo các quy định dưới đây:

  • Cả 3 bên luôn phải ghi chính xác các thông tin liên quan như tên, tuổi, địa chỉ,… làm giảm sai sót vì có sự liên quan tới các điểm pháp lý, thỏa thuận sau này.
  • Sự hợp tác giữa cả 3 bên có thể được biểu hiện thông qua quyền, nghĩa vụ của từng bên. Bảo đảm sự cân bằng về quyền lợi cũng như trách nhiệm để hạn chế bất đồng, tranh chấp trong quá trình hành động. Cần chắc chắn không bên nào chồng chéo các vấn đề trách nhiệm, quyền hoặc nghĩa vụ vì có khả năng làm tác động tới quyền lợi và dẫn đến mâu thuẫn.
  • Hoàn cảnh có điều khoản vi phạm trong hợp đồng luôn phải có riêng một điều khoản. Điều này sẽ chắc chắn trách nhiệm và sự liên kết gắn bó giữa 3 bên.
  • Người tham dự thỏa thuận và ký kết hợp đồng phải là người có đủ khả năng về hành vi dân sự. Tối ưu nên là người biểu hiện pháp luật của tổ chức hoặc người được ủy quyền có giấy công nhận.
Các nguyên tắc thực hiện ký kết hợp đồng 3 bên cần được tuân thủ để tránh bất đồng, mâu thuẫn
Các nguyên tắc thực hiện ký kết hợp đồng 3 bên cần được làm đúng theo để tránh bất đồng, tranh chấp

Giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên:

Bất kể hợp đồng dân sự nói chung hay hợp đồng ba bên kí kết nói riêng khi thực hiện việc giao kết thì điều quan trọng nhất là giá trị pháp lý của hợp đồng. Hợp đồng có tính ràng buộc và hợp pháp hay không phụ thuộc rất lớn vào việc thực hiện giao kết thế nào và hành động giao kết ra sao. Vậy thành quả pháp lý của hợp đồng ba bên được lựa chọn khi chiều lòng đủ các điều kiện sau đây:

  • Ba bên khi tham gia kí kết phải có khả năng pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
  • Ba bên khi tham gia kí kết, xác lập tạo ra nội dung trong hợp đồng phải dựa trên tinh thần tự nguyện của cả ba bên, không có dấu hiệu của sự ép buộc
  • Hợp đồng ba bên kí kết phải đáp ứng các điều kiện về cả mặt nội dung, lẫn mặt hình thức theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng.
  • Trong trường hợp một trong ba bên tham gia giao kết hợp đồng là đơn vị thì chủ thể trực tiếp giao kết của công ty đấy phải đúng với thẩm quyền được giao.

Như vậy, giá trị pháp lý của hợp đồng ba bên luôn phải phục vụ theo các nguyên tắc, quy định chi tiết của pháp luật khi tham gia kí kết. Trường hợp hợp đồng kí kết mà không đáp ứng đủ những quy định về mặt pháp lý thì hợp đồng đó sẽ vô hiệu toàn phần hoặc vô hiệu một phần dựa trên các nội dung được quy định trong hợp đồng ba bên đã kí kết.

Xem thêm Hướng dẫn cách kinh doanh bất động sản thu lợi lớn hiệu quả nhất

Mẫu hợp đồng 3 bên theo quy định chung

Bạn có thể tìm hiểu và tham khảo về mẫu hợp đồng 3 bên để biết nên xây dựng hợp đồng thế nào cho phù hợp. Homedy sẽ giới thiệu dưới đây mẫu chung và bạn có thể thay đổi các chi tiết theo nhu cầu và thỏa thuận giữa 3 bên.

Mẫu hợp đồng 3 bên chuẩn quy định
Mẫu hợp đồng 3 bên chuẩn quy định

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC BA BÊN

Số: …../HDHTKD
……., ngày…. tháng ……năm …….
Chúng tôi gồm có:
1. Trường               (gọi tắt là Bên A).
Trụ sở:               ;
Giấy phép thành lập số: ……………………………; cấp ngày:              ;

của Bộ giáo dục Đào tạo               ;

Số tài khoản:               ;
Điện thoại:               ;
Người đại diện:               ;
Chức vụ:               ;

2. Doanh nghiệp               gọi tắt là Bên B):
Trụ sở:               ;
GCNĐKKD số: ……………………………….….…..………..do Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………………………………….….. cấp ngày:              ;
Số tài khoản:               ;
Điện thoại:               ;
Người đại diện:               ;
Chức vụ:               ;
Được uỷ quyền theo Giấy uỷ quyền số:               Ngày ….. tháng ….. năm ………..;
3. Ông / Bà:              (Gọi tắt và bên C):
– CMND số: …………………… do CA …………………………………….. cấp ngày               ;
– Địa chỉ thường trú:              ;
– Mã số sinh viên:              ;
– Khoa: ……………………………………………. Ngành              ;
– Số điện thoại:              ;
Trên cơ sở:

– Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim “XYZ” số [………] ký ngày [………] giữa Bên B và Bên C (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Hợp tác sản xuất phim”).
– Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất bộ phim số [………] ký ngày [………] giữa Bên A và Bên B (Sau đây được gọi là “Hợp đồng Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật”).
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh này với các điều khoản và điều kiện sau đây:
Điều 1. Mục tiêu và phạm vi hợp tác kinh doanh
Bên A, Bên B và Bên C nhất trí cùng nhau hợp tác …………………………………………………………………..
Điều 2. Thời hạn hợp đồng
Thời hạn hợp tác là ……. (năm) bắt đầu kể từ ngày….. tháng …… năm  ………đến hết ngày….. tháng ……..năm ………. Thời hạn trên có thể được kéo dài theo sự thoả thuận của ba bên.
Điều 3. Góp vốn và phân chia kết quả kinh doanh
3.1. Góp vốn
Bên A có nghĩa vụ góp vốn cho Bên B số tiền để sản xuất phim là: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn).
Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A số tiền là 80.000.000 đồng (tám mươi triệu đồng chẵn)
3.2. Phân chia kết quả kinh doanh
3.2.1 Lợi nhuận từ hoạt động
Lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ: Bên A được hưởng ………%, Bên B được hưởng ………% trên tổng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.
Thời điểm chia lợi nhuận vào ngày cuối cùng của năm tài chính. Năm tài chính được tính bắt đầu kể từ ngày: ………………………………………………

3.2.2 Chi phí cho hoạt động sản xuất bao gồm:
– Tiền phục trang:
– Lương diễn viên:
– Chi phí ăn uống:
– Chi phí đi lại:
– Chi phí khác…
Điều 4. Các nguyên tắc tài chính
Hai bên phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mọi khoản thu chi cho hoạt động kinh doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, xác thực.
Điều 5. Ban điều hành hoạt động kinh doanh
Hai bên sẽ thành lập một Ban điều hành hoạt động kinh doanh gồm 03 người trong đó Bên A sẽ cử  01 (một), Bên B sẽ cử 02 (hai) đại diện khi cần phải đưa ra các quyết định liên quan đến nội dung hợp tác được quy định tại Hợp đồng này. Mọi quyết định của Ban điều hành sẽ được thông qua khi có ít nhất hai thành viên đồng ý.
Đại diện của Bên A là: …………………………………………- Chức vụ:
Đại diện của Bên B là: ………………………………………… – Chức vụ:
Trụ sở của ban điều hành đặt tại:
Điều 6. Điều khoản chung
6.1. Hợp đồng này được hiểu và chịu sự điều chỉnh của pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6.2. Hai bên cam kết thực hiện tất cả những điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.  Bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia (trừ trong trường hợp bất khả kháng) thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra và chịu phạt vi phạm hợp đồng bằng 10% giá trị hợp đồng.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu bên nào có khó khăn trở ngại thì phải báo cho bên kia trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày có khó khăn trở ngại.
6.3. Các bên có trách nhiệm thông tin kịp thời cho nhau tiến độ thực hiện công việc. Đảm bảo bí mật mọi thông tin liên quan tới quá trình kinh doanh.
Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này đều phải được làm bằng văn bản và có chữ ký của hai bên. Các phụ lục là phần không tách rời của hợp đồng.
6.4 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng được giải quyết trước hết qua thương lượng, hoà giải, nếu hoà giải không thành việc tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.
Điều 7. Hiệu lực Hợp đồng
7.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hợp đồng theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này hoặc các trường hợp khác theo qui định của pháp luật.
Khi kết thúc Hợp đồng, Ba bên sẽ làm biên bản thanh lý hợp đồng.
7.2. Hợp đồng này gồm ……… trang không thể tách rời nhau, được lập thành ……… bản bằng tiếng Việt, mỗi Bên giữ ……….. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BĐẠI DIỆN BÊN C

 

 

(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

Ở bài viết trên chúng ta đã được tìm hiểu về hợp đồng ba bên. Bạn muốn lập hợp đồng ba bên thì nên kiểm tra rõ ràng kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký tên nhé. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích với tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết.

Hồng Quyên – Tổng Hợp và Bổ Sung
Tìm kiếm nhà đất bán